MOVEMENT BUILDERS

Training the next generation of movement leaders

*RYDYN NI BELLACH YN DERBYN CEISIADAU AR GYFER MOVEMENT BUILDERS CAERDYDD – 22-27 MEHEFIN 2018 – YMGEISIA YMA!*

Ble: Pafiliwn Ieuenctid Trebiwt, Dumballs Rd, Caerdydd CF10 5FE
Pryd (Dyddiadau): Dydd Gwener 22 Mehefin – Dydd Mawrth 26 Mehefin
Pryd (Amser): Dydd Gwener 22/6, 5yh-9yh, Dydd Sadwrn – Dydd Mawrth 23-26: 9.30yb – 7.30yh
Cost: Ysgoloriaethau ar gael i unigolion a threfnwyr llawr gwlad, hyd at £1.2k i fudiadau mwy;
Sut i ymgeisio: Cer i’n gwefan a chwblhau’r ffurflen cyn dydd Sul 3 Mehefin am hanner nos.

Mae rhaglen Movement Builders NEON yn gwrs hyfforddi dwys dros gyfnod o 5 diwrnod i bobl sy’n gweithio dros newid systemig mawr. Yn hanner theori, hanner sgiliau ymarferol, mae’r cwrs pum diwrnod yn eich rhoi mewn ystafell gyda 30 trefnydd o bob cwr o´ch hardal i feddwl am rôl mudiadau wrth arwain dros newid. Byddwch yn dysgu oddi wrth rhai o grwpiau mwyaf effeithiol y byd, gan roi pŵer dadansoddi a thactegau i chi gael eu defnyddio yn eich gwaith trefnu eich hun. Bydd yr hyfforddiant yn ffocysu ar bedair thema graidd:

  • Cyd-destun a dadansoddi: ble ydyn ni, sut y cyrhaeddom ni´r fan hon a pha rôl sydd gan fudiadau cymdeithasol a ffurfiau eraill ar waith trefnu wrth greu newid?
  • Strategaeth: Beth yw’r camau angenrheidiol i greu newid? Gall hyn amrywio o feddwl am ein gweledigaeth ar gyfer y byd, hyd at ddewis y ffyrdd a’r tactegau cywir i gyrraedd y fan honno.
  • Stori: Pa rôl sydd gan adrodd straeon wrth greu newid a sut y gallwn gymryd rheolaeth o’r naratif ynghylch ein mudiadau?
  • Strwythur: Sut y gallwn drefnu ein hunain i greu newid yn ein mudiadau a’n grwpiau ein hunain? A sut gall y strwythurau rydym yn eu hadeiladu trwy ac o amgylch ein gwaith rwystro ein gallu i gyflawni newid?

APPLY NOW

Cost: Mae ffioedd ar gyfer Movement Builders yn seiliedig ar raddfa:

Trefnydd Llawr Gwlad/Di-dâl: Yn rhad ac am ddim
Mudiad bach (cyllideb flynyddol o oddeutu £100k): £300
Mudiad canolig (cyllideb flynyddol o oddeutu £500k): £650
Mudiad Mawr (cyllideb flynyddol o oddeutu £2m+): £1200

Noder bod y raddfa’n hyblyg – dydyn ni ddim eisiau i ffioedd fod yn rhwystr i neb sydd am wneud cais, felly os wyt ti am gymryd rhan yn y cwrs ond yn cael trafferth yn argyhoeddi dy fos bod adeiladu mudiad yn rhywbeth gwerth chweil, paid â phoeni am y peth! Ymgeisia, gan ychwanegu nodyn bach am dy sefyllfa ar y ffurflen – byddwn yn gwneud yr hyn y gallwn i wneud i bethau weithio.

Testimonials from Movement Builders: 

Ian Manborde, Ruskin University & TUC

I am not sure I have ever experienced an educational environment with such energy, dynamism and focus – it was outstanding!

Ian Manborde, Ruskin University & TUC
Robert Holtam, Queer Warriors

I learned so much, met many, many great people and feel my work has been powercharged by all the wisdom and passion.

Robert Holtam, Queer Warriors
Rowan Mataram, Rethinking Economics

I’ve attended many activst-y training things in the past and none have been so clear in their provision of a structure that is easily applicable to all form of organising, from grass-roots groups to NGO’s.

Rowan Mataram, Rethinking Economics
Rachel Tam Hau-Yu, Community Organiser

A role model programme. Empowering, inclusive and LOVING. A school for lifelong movers and shakers, cultivating dedication, creativity and how to love and enable each other to build what we see but don’t believe is possible.

Rachel Tam Hau-Yu, Community Organiser

Want to learn how to improve your organising in a warm, supportive environment punctuated by gentle cussing and ’90’s boyband vibes? Pick NEON. No one else is doing it.

Laura Barker, BLM UK

Mae Ayeisha Thomas-Smith yn Uwch-hyfforddwraig Trefnu i’r New Economy Organisers Network, a hi yw arweinydd dylunio a datblygu’r cwrs Movement Builders. Hi hefyd yw cyd-sefydlydd KIN – rhwydwaith o actifyddion a threfnyddion du ar draws Prydain sy’n gweithio dros ryddid. Yn y gorffennol, mae hi wedi gweithio ar strategaeth wleidyddol ac ymgyrchoedd gyda Compass, ar heddwch a deialog yn Israel/Palestina gyda’r Oxford Research Group, ac wedi cydlynu ymgyrchoedd a phrosiectau ynghylch ymfudo. Mae Ayeisha yn ffeminist du sy’n ymrwymo i feddwl sut mae creu mudiadau cymdeithasol cryf ac effeithiol er mwyn creu newid. Ei nod yw sicrhau bod ei hyfforddiant yn ymladd gorthrwm ac agwedd drefedigaethol, yn ogystal â bod yn gwbl gymhwysol o ran natur. Mae hi hefyd yn dysgu dosbarth dawnsio Beyonce – croeso i bawb o bob lefel!

 

Mae Nim Ralph yn actifydd cymunedol, ac yn hyfforddi, yn ysgrifennu ac yn galluogi eraill i gyflawni cynnydd cymdeithasol. Mae Nim yn gweithio’n ddiwyd fel actifydd QTIOPC, ffeministaidd a gwrthdrefedigaethol ar lefel gymunedol ac ymysg cyfeillion. Yn ogystal â hyn, mae Nim wedi gweithio mewn nifer o rolau strategol yn y sectorau gwrth-hiliol, LDTHCRh, menywod ac anabledd. Cydsefydlodd Nim QTIPOC Llundain, y Purple Rain Collective ac mae’n aelod cychwynnol o’r Edge Fund. Yn y gorffennol, cydsefydlodd a chyfarwyddodd So We Stand, mudiad sy’n cysylltu tegwch amgylcheddol, cymdeithasol a hiliol yn y DU. O ganlyniad, enillodd Nim Wobr Goffa Olive Morris am weithredu, a bu’n “Arweinydd Hinsawdd Ifanc” y Guardian. Ar hyn o bryd, mae’n Brif Hyfforddydd yn Campaign Bootcamp yn y DU ac mae’n gweithio’n rhyngwladol gyda grwpiau o actifyddion, mudiadau ymgyrchu ac NGOs i hyfforddi, cyflawni cynnydd a chefnogi ymgyrchoedd yn erbyn gorthrwm. Mae’n ymrwymedig i Addysg Uniongyrchol (Direct Education) deall diwylliannau grŵp a phrosesau o drawsffurfio. Mae’n gweithio ar sail hiwmor, cyd-ddealltwriaeth ac amynedd. Mae hefyd yn hoff o lip-sync.

 

Mae James Robertson yn actifydd, yn hyfforddwr llawrydd, yn gerddor ac yn gweithio i alluogi eraill i gyflawni cynnydd cymdeithasol. Mae’n gweithio’n bennaf yn llunio strategaethau, fframio ymgyrchoedd, prosesau democrataidd ac addysg wleidyddol. Yn y gorffennol, mae wedi datblygu strategaeth a llywodraethiant ar gyfer UMC, wedi gwerthuso effaith ymgyrchu i’r Ymgyrch Dyled y Jiwbilî, wedi rheoli’r adran Gefnogaeth Ddemocrataidd ac Ymgyrchu yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Leeds, ac wedi cyd-sefydlu New Internationalist Campaigners (is-gwmni o gwmni cydweithredol New Internationalist Media.) Y tu allan i’r gwaith, mae James yn un o ddeuawd soul electronig o’r enw Equals ac yn aelod o Plan C, sy’n bodoli er mwyn hyfforddi o fewn, y tu hwnt i, ac yn erbyn cyfalaf.

 

APPLY NOW

Mae hyfforddiant Movement Builders NEON ar gyfer pobl sy’n gwneud gwaith trefnu dros newid systemig ar faterion yn ymwneud â thegwch cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Efallai dy fod yn drefnydd, yn ymgyrchydd, yn actifydd neu ddim yn un o’r uchod, ond rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n ysu i ddysgu a gweithio gydag eraill i ddarganfod sut y gall mudiadau cymdeithasol llwyddiannus ein helpu i gyflawni newid go iawn heddiw. Efallai dy fod yn derbyn tâl am wneud y gwaith gyda mudiad penodol, neu fel trefnydd di-dâl, efallai law yn llaw â chyfrifoldebau fel rhiant neu warchodwr. Rydym yn annog pobl sy’n gwneud gwaith trefnu neu’n ymgyrchu dros feysydd mwyaf allweddol NEON i ymgeisio’n arbennig, sef gwaith ansicr, tegwch hinsawdd, tai, hawliau ymfudwyr a gofal iechyd. Er hynny rydym hefyd yn annog ceisiadau gan bobl sy’n gweithio ar faterion y tu hwnt i’r rhestr hon.

Bydd cyfranogwyr ar y cwrs Movement Builders hefyd yn awyddus i rannu’r hyn maent wedi’i ddysgu gan unigolion ar y tu allan i’r grŵp, a byddant yn ymrwymedig i adeiladu gallu’r rheini y maent yn gweithio gyda nhw i ddod yn arweinwyr mudiadau. Rydyn ni’n edrych am bobl sy’n awyddus i adeiladu mudiad cymdeithasol o amgylch y materion sy’n bwysig iddynt a gweld mudiadau fel rhan greiddiol o’r rheswm pam y mae newid cymdeithasol ar raddfa ehangach yn digwydd. Bydd cyfranogwyr Movement Builders yn awyddus i ddarganfod ffyrdd i weithio’n strategol gydag eraill sy’n gweithio i daclo’r un broblem, ond gydag ymagweddau neu ffyrdd gwahanol o weithio neu theorïau gwahanol o ran newid.


Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i’r rheini sydd wedi profi anghyfiawnder yn uniongyrchol, ac sy’n awyddus i drefnu gyda phobl eraill yn eu cymuned sy’n cael eu gwthio i’r cyrion gan anghyfiawnder strwythurol. Bydd carfan Movement Builders yn cynnwys pobl sy’n deall pwysigrwydd gofal (o’r hunan ac o’r grŵp yn gyffredinol) yn y gwaith rydym yn ei wneud. Byddant hefyd yn deall bod adeiladu diwylliant sy’n ymladd gormes, sy’n meithrin dealltwriaeth a chydsefyll yn greiddiol i’r newid yr hoffem ei weld. Rydym hefyd yn gobeithio y bydd cyfranogwyr yn agored i fod yn rhan o gymuned ehangach NEON a pharhau i ymwneud â ni ar ôl yr hyfforddiant, gan gefnogi a darganfod ffyrdd o weithio gyda chyn-fyfyrwyr eraill NEON.

Os wyt ti’n teimlo bod gen ti rhai o’r rhinweddau angenrheidiol er mwyn gwella effaith dy fudiad, ac yn awyddus i weithio gyda phobl eraill sydd eisoes wedi eu rhoi ar waith, dyma’r cwrs i ti. Os wyt ti’n teimlo dy fod angen pobl eraill sy’n gweithio i gyrraedd yr un amcanion â ti yn dy waith trefnu ar hyn o bryd, mae’r cwrs hyfforddi yma i ti. Ac os wyt ti eisiau dysgu oddi wrth fudiadau ysbrydoledig o bob cornel o’r byd, mae Movement Builders i ti.

Wedi’i ddatblygu ar y cyd dros gyfnod o 9 mis mae’r cwrs yn seiliedig ar gyfoeth o sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd pobl yn y rhwydwaith NEON a thu hwnt, sydd naill ai wedi arwain mudiadau neu wedi treulio degawdau’n meddwl ac yn dysgu am yr hyn mae’n cymryd i’w hadeiladu a’u cynnal.

Yn ogystal â bod yn seiliedig ar gynnwys Momentum and Movement Ecology a ddatblygwyd gan yr AYNI Institute yn yr UDA, mae gan raglen Movement Builders NEON grŵp ymgynghorol sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r mudiadau canlynol: Cosecha, Take Back the City, Hope not Hate, Sisters Uncut, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Dwyrain Llundain, 350.org, Public Interest Research Centre, Momentum UK ac Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT). Mae’r rhaglen  hefyd wedi’i chefnogi gan bartneriaid a rhanddeiliaid o Podemos, Movimiento 15M, Campaign Bootcamp, Migrant Rights Network, a Sum of Us.

APPLY NOW

Mae’r cwrs yn parhau i newid a thyfu ar ôl pob cwrs hyfforddi, gyda chyn-fyfyrwyr Movement Builders o Lundain, Manceinion a Glasgow bellach yn cyfrannu at y cynnwys a’r addysgu. Nhw hefyd yw sail ein cymuned ac maent yn gweithio ar draws ardaloedd a ffiniau.

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein cwrs hyfforddi Movement Builders nesaf yng Nghaerdydd, 22-27 Mehefin 2018. Wedi hynny, byddwn yn mynd i Leeds ar ddiwedd mis Medi a Llundain ym mis Tachwedd, gyda rhagor o gyrsiau hyfforddi ar y gweill yn 2019!